BNT news

07月 05日 星期七

[bnt PHOTO]电影《A French Woman》举行试映会 主演金好贞×金智英等出席

2020-06-01 13:55:50
Font Size
Font Size Down Font Size Up


bnt新闻讯 1日,韩国电影《A French Woman》在首尔广津区建大乐天电影院举行媒体试映会,主演金好贞、金智英、柳善英、导演金熙贞等出席。Chloe/文 金惠珍/图

bnt新闻 投稿邮箱 news@bntnews.cn

1 2 3 4